top of page

기업홍보

[엘비라이프] 기업홍보영상

​상조회사 '엘비라이프'에서 기업의 이미지와 상품에 대한 설명을 감성적인 느낌의 인물중심적으로 표현

PR FILM

RT : 04:00"

Media Detail

영상기획

프로젝트관리          
기획 시나리오        

스토리보드            

편집 기간에 대한 전체 스케줄 관리

기업이미지에 맞는 시나리오 구성 (상)

24컷 (상)

영상촬영

촬영회차               
촬영장소                

촬영장비               

조명장비                 

기타장비               

모델                      

헤어메이크업        

스타일리스트        

2회 차

스튜디오 / 로케이션 (중상)

Alexa (상)

Film Lighting (상)

트랙 / 달리 / 헬리캠 (상)

8명 (국내)

2명 (중상)

3명 (중상)

영상편집

편집기간                  

편집형식                  

그래픽                    

사운드                    

성우                      

DI(색보정)               

15일

시나리오 구성에 따른 컷 편집

2D그래픽 / 타이틀 자막

BGM 및 효과음 (중)

한국어 (여성)

​홍보영상 DI (상)

\20,000,000 = \16,000,000

관련 영상

bottom of page